Bazy danych sygnałów wejść-wyjść systemu sterowania